Thursday, November 30, 2023

Latest Spells

IMITHI YOTHANDO SEBENZA NGEMPELA

UBHEKAMINANGEDWAYiwona ke lomuthi ofunwa yiwo wonke umuntu wesifazane nowesilisa ohlala kuleli. Uthando akuyona into etholakala kalula kanti futhi akuyona into ongaphila kalula ngaphandle kwayo. Ubhekaminangedwa omunye wemithi enohlonze nesebenzayo yesizulu noma ngizothi yesintu. Mina ngokwami ukwazi noma ngokwami ukucabanga, lomuthi ufanele abantu besifazane. Nakuba nabantu besilisa sebewusebenzisa kodwa umthetho wakhona kumele engabe usetshenziswa abantu besifazane. Silula nje isizathu salokho.

Esikhathini esiningi, abantu besilisa ababa wuhlupho ebudlelwaneni noma ngingathi othandweni. Ibona abajola kakhulu kunabantu besifazane lokhu esikubiza ngokuthi phecelezi i-cheating. Ubhekaminangedwa wona usiza kuphi na? Lomuthi unceda wena ukuthi ukwazi ukugcina umuntu wakho engowakho nje kwaphela. Ngalomuthi ungaba naso isiqiniseko sokuthi uthando lwenu aluphazamiseki. Ukungaphazamiseki kothando lwenu kusho ukuthi ungakwazi ukuhlala nendoda noma nonkosikazi wakho engekho umnakwenu ozokubangela inkathazo. Phela ayikho into enyinkinga njengokuba nomnakwenu.

Umnakwenu lo engakubulala nokukubulala. Ngezizathu eziningi ezingabangela lokho. Kungagcini nje lapho, engakuthakatha ngisho nokukuthakatha. Engani phela kunenkunzimalanga yomuthi obizwa ngesichitho. Yiwo kanye-ke lomuthi ohlukanisa abantu. Yiwo kanye lomuthi oqeda imizwa owawunayo noma onayo ngomuntu wakho. Pho ubanike ofuna ukuthathelwa isithandwa senhliziyo yakhe. Musake nawe ukuvuma ukuthathelwa isithandwa senhliziyo yakho. Zitholele ubhekaminangedwa wakho ngokushesha.

Lomuthi wawusetshenziswa nakudala. Sisodwa ke nje isizathu esasidala ukuthi lomuthi usetshenziswe. Ingenxa yesithembu. Phela isithembu ilapho khona umuntu wesilisa oyedwa eseganwe abantu besifazane ababili kuya phezulu. Wawuye uhlale uzwa kuthiwa nje umasibanibani uyintandokazi engani kwakusukela khona la. Ucabanga ukuthi kuyadlalwa wena, yayidliswa ngisho ukudliswa indoda. Uyobona ngendoda isiyisiyoyoyo nje isidlala umfazi kusukela la. Kodwa-ke ubhekaminangedwa akuwona owokwenza lokho kodwa owokwenza umuntu omuthandayo athande wena kuphela..

SEBENZISA LELIFOMU UKUZE UZICELELE UBHEKAMINANGEDWA WAKHO

  Your Name (required)

  Phone # (required)

  Your Country (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  Your Spells

  About Author

  Latest Posts

  Popular Spells

  × chat with me