Thursday, November 30, 2023

Latest Spells

GQUMA, PHALAZA UZOZIBONA IZINHLANHLA

UKUPHALAZA

Abanye bayakunyanya abanye bayakuthanda. Kodwa ayikho iyenzenjani kumele uphalazile ukhiphe isikhwakhwaladi. Izigqabo lezi zenhlanhla nezothando zisebenza ngakho ukuphalaza lokhu. Ukuphalaza yinto ekade yaqala ukwenziwa futhi angiboni ukuthi iyophela. Uma uzothola umuthi wentando, ave kubalulekile ukuthi uphalaze. Ukuphalaza yikho kanye okukhipha amabhadi. Yebo khona kulesi sikhathi samanje ukuphalaza khona abangasakwazi. Babhizi badunyelwa upotiyane njengamanje. Kulungileke.

Uma ufuna ukwazi kabanzi ngokuphalaza usungathintana nami. Isikhathi esiningi uma kuthiwa umuntu uyaphalaza, into esuke izokwenziwa ekuseni leyo.kunezizathu zakhona zokuthi umuntu aphalaze ekuseni, akuvelanga nje kwalwalwa kwavukwa sekuthiwa umuntu akaphalaze ekuseni. Engani uke ubone ukuthi uma umuntu ephalaza, uye athi uma eqeda athi phindemumva bese ekhwifa ilanga. Kunesizathu sakhona. Ezinye izinto zamasiko noma zesintu ngeke waziqonda kahle.

UKUGQUMA

Ave kubalulekile ukugquma. Yebo abantu abaningi abakuthandisisi kahle ngoba ngathi kuthe ukuba nzinyana kancane. Uma umuntu egquma usuke esusa yonke imimoya emibi kanye nezichitho nawowonke amabhadi asuke efakiwe. Kodwa akusho ukuthi noma ungathatha amanzi asempompini noma asemfuleni ugqume ngawo uzobe usuwasusile wonke amabhadi nezikhwakhwalala. Cha, ayidumi kanjalo mayizosuka. Kunemithi yakhona esetshenziswayo ukuze umuntu akwazi ukuthi asizakale. Uyothola abantu abahlukile abagquma ngezindlela ezihlukile. Okubalulekile nje ukuthi ulandele imigomo nemibandela.

Abanye bakugquma ngesitofu, abanye bakugquma ngebhodwe. Ave ngingakugqugquzeli ukugqunywa komuntu kusethsenziswa isitofu. Izinyanga zibuye zizitshele ukuthi zazi kakhulu kanti cha. Umuntu akhale lapha phakathi, uyasha isitofu lesi wena uqinise ikhanda uyobona ngomuntu eseqimtheka phansi nje. Phela bakwethu sinezifo ezingafani. Kodwa-ke nawe muntu olashwayo ungatefi.

Kunezinye izinto okumele uzibeke emqondweni uma uzosebenzisa imithi. Njengesigqabo sothando nje, kuye kuthiwe ungawudli ufishi. Angazi ngasizathu sini, kodwa nje kuyiqiniso. Okunye uma wenza imithi yenhlanhla akumele uzimbandakanye ocansini. Kuyobe usuyinyomfile ke lapho, uyothi umuthi mawungasasebenzi bese uyaqala usole inyanga. Thola imithi yangempela uyisebenzise ngendlela okuyiyona.

  Your Name (required)

  Phone # (required)

  Your Country (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  Your Spells

  About Author

  Latest Posts

  Popular Spells

  × chat with me